CISAdmin Bài Viết Mới | Linh Thao | Tin tiếng việt | TT Linh Đạo 13-01-2021

Thông tin chung các khoá:

  • Chi phí đóng góp tiền ăn và vật dụng: 180.000 đồng/ ngày (nếu ai khó khăn về tài chính, xin cho biết).
  • Phụ trách các khóa Linh Thao: Lm. Phêrô Nguyễn Bá Tinh, SJ.

Những ai muốn tìm hiểu hoặc đăng ký tham dự Linh Thao, xin điền Phiếu đăng ký: Phiếu đăng ký linh thao và gửi về Email: batinhsj@gmail.com

Hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0251.3985.942; DĐ: 0967.664.315 – Linh mục Phê-rô Nguyễn Bá Tinh, SJ

Sau đây là thông tincác khóa Linh Thao:

linh thao dòng tên 2021