Lưu trữ: Mục vụ

Giới thiệu tổng quan

Khóa hoc Lãnh Đạo Như Giêsu (Lead Like Jesus) có mục đích giúp bạn giải quyết vấn đề cốt lõi trong lãnh đạo là cái tôi khởi đi từ cái tâm (Heart) đến suy nghĩ (Head), hành động (Hand) và thói quen (Habit)