CISAdmin Chương Trình Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng & Hướng Dẫn Linh Thao 10-01-2021
  • Giảng Viên: Tiến sĩ Hoàng Minh Tố Nga
  • Thời Lượng: 40 tiết – 4 tiết/ngày Từ 12 – 23/12/2020

Nội dung môn học: Môn Tâm lý phát triển ứng dụng trong đồng hành thiêng liêng trình bày về sự phát triển tâm lý con người, cụ thể là sự hình thành và phát triển nhận thức, cảm xúc, hành vi của con người qua các lứa tuổi, những tác động ảnh hưởng đến sự phát triển này và các giai đoạn phát triển đạo đức con người theo một số hoc thuyết được chọn giới thiệu trong môn học.

Mục tiêu của môn học: Môn học nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và những khả năng sau:

+ Kiến thức: Nền tảng về sự phát triển con người qua các giai đoạn theo ba học thuyết quan trọng: Phân tâm học, học thuyết Phát triển Tâm Lý Xã hội, Học thuyết phát triển đạo đức

+ Khả năng thực hành:

+ Ứng dụng các học thuyết đã học vào việc khám phá bản thân trong quá trình phát triển và trưởng thành tâm lý

+ Ứng dụng các học thuyết đã học để phân tích sự hình thành và phát triển con người qua các giai đoạn khác nhau trên bình diện nhận thức, cảm xúc, hành vi, và đạo đức.

Đòi hỏi của môn học: 

Môn học này đòi hỏi học viên:

o Tham dự ít nhất 90% giờ giảng

o Tiếp cận tài liệu với óc phê bình và cởi mở

o Tham gia tất cả các cuộc thảo luận và làm việc nhóm

o Đọc tài liệu được đề nghị

o Làm tất cả các bài tập quan sát bản thân được giao

o Làm tất cả các bài tập ứng dụng phân tích case được đề nghị