CISAdmin Bài Viết Mới | Linh Thao | Tin tiếng việt | TT Linh Đạo 09-07-2021

Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ sẽ tổ chức Khoá Linh Thao 30 ngày, cụ thể như sau:

  • Thời Gian: 5/9/2021 đến 6/10/2021
  • Số Lượng: nhận thêm 4 người (chỉ nhận tu sĩ), linh thao cùng với học viên Chương Trình Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng & Hướng Dẫn Linh Thao (18 người)
  • Địa điểm: Nhà Linh Thao – Ngũ Phúc, Hố Nai, Đồng Nai
  • Chi Phí: Sẽ báo lại sau

Đăng ký: Liên hệ Văn phòng Trung Tâm Linh Đạo I Nhã qua email: ttlinhdaoinha@gmail.com hoặc điện thoại: (090) 7196 249