Phương Pháp Nghiên Cứu Định Tính – Những Nguyên Tắc Thực Hành

 • Cử nhân Nhân học tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (2003)
 • Thạc sĩ Dân tộc học tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (2007)
 • Tiến sĩ Dân tộc học tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (2010)
 • Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life Research Institute) (Hiện nay)

Hướng nghiên cứu:  Cấu trúc xã hội truyền thống của người Việt, Công giáo Việt Nam tại miền Nam, Phúc lợi xã hội dành cho người công nhân nhập cư, Đời sống xã hội Việt Nam đương đại

Nghiên cứu: Đaị học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (2005-2015). Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương (2016-2017). Nhóm nghiên cứu Đời sống xã hội, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh

Giảng dạy: Giảng viên tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (2005-nay), Giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Đà Lạt (2007-2010). Giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (2007-nay). Giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Mở (2019). Trưởng ngành truyền thông đa phương tiện tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng (2018 đến nay)

Những cuốn sách đã xuất bản của tác giả Nguyễn Đức Lộc:
 • Sự biến đổi tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay
  Đồng tác giả, Nxb Thế giới, 2008
 • Nhập môn Tư duy sáng tạo và Phương pháp nghiên cứu khoa học
  Đồng tác giả, Nxb Tri Thức, 2011
 • Lòng tin và vốn xã hội
  Đồng tác giả, Nxb Tri Thức, 2014
 • Buôn làng Tây Nguyên ngày nay
  Đồng tác giả, Nxb Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh, 2017

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

PGS.TS Nguyễn Đức Lộc