Phân Định Thần Loại trong Đời Sống Hằng Ngày

Phân định là nhu cầu thiết yếu của con người hôm nay, nhất là đối với giới trẻ. Đức Thánh Cha Phanxicô xác quyết như thế. Trong các khóa Linh Thao dài ngày, thao viên vẫn được giới thiệu về Phân định thần loại trong đời sống hằng ngày. Nhưng:

  1. Phân định Thần loại Hằng ngày thì sao?
  2. Các quy luật Phân định của thánh Inhaxiô có giúp ta không?
  3. Giúp như thế nào?
  4. Đây là nội dung chính của khóa học này.

Linh Mục JB Nguyễn Trung Kiên S.J, tốt nghiệp tiến sĩ thần học mục vụ tại khoa Thần Học Dòng Tên thuộc đại học Santa Clara, Hoa Kỳ. Ngài từng làm phụ tá giám tỉnh, đặc trách huấn luyện của tỉnh dòng Tên Việt Nam, Nguyên Trưởng ban Linh Đạo của Tỉnh Dòng. Hiện tại Ngài là linh hướng Đại Chủng Viện Vinh Thanh, giáo phận Vinh.

Phân định là nhu cầu thiết yếu của con người hôm nay, nhất là đối với giới trẻ. Đức Thánh Cha Phanxicô xác quyết như thế. Trong các khóa Linh Thao dài ngày, thao viên vẫn được giới thiệu về Phân định thần loại trong đời sống hằng ngày. Nhưng:

  1. Phân định Thần loại Hằng ngày thì sao?
  2. Các quy luật Phân định của thánh Inhaxiô có giúp ta không?
  3. Giúp như thế nào?
  4. Đây là nội dung chính của khóa học này.

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục JB Nguyễn Trung Kiên S.J