Những Năng Động Thần Học trong Linh Đạo I Nhã

Linh Mục Phạm Trung Hưng, S.J., STD.: Với hơn bảy năm kinh nghiệm giảng dạy Thần Học tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã tại Trường Thần Học, Dòng Tên trực thuộc Đại Học Santa Clara ở Berley.

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục Phạm Trung Hưng, S.J., STD.