Khía Cạnh Tâm Lý Trong Ơn Gọi và Huấn Luyện Đời Tu

Ơn gọi tu trì bao hàm cả hai yếu tố thiên linh và nhân linh: thiên linh, vì ơn gọi luôn khởi từ sáng kiến kêu gọi của Thiên Chúa; nhân linh, vì ơn gọi đòi hỏi mỗi cá nhân đáp trả tiếng Chúa trong tình trạng riêng của mình. Do tính chất lưỡng diện vừa nói của cơ chế ơn gọi, các nhà đào tạo ơn gọi không chỉ cần am tường về huấn luyện thiêng liêng, tu đức, giáo huấn về đời sống thánh hiến của Giáo Hội và linh đạo riêng của Hội Dòng, mà còn cần được trang bị những kiến thức cần thiết về khía cạnh nhân linh, trong đó không thể thiếu những hiểu biết căn bản về tâm lý học, từ đó rút ra những hệ luận thực hành liên quan đến huấn luyện đời tu về mặt nhân linh.

Khóa học (30 tiết) gồm hai phần:

* Chân dung thiêng liêng, xã hội của người thụ huấn và các yếu tố tâm lý tác động trên ơn gọi và đời sống tu trì.

* Chân dung người huấn luyện và những hệ luận thực hành trong việc huấn luyện các giai đoạn đời tu trên bình diện nhân linh.

Lưu Ý: Môn học này chỉ dành riêng cho những người đang đảm trách – hoặc chuẩn bị đảm trách – công tác huấn luyện các giai đoạn đời tu trong các Hội Dòng, Tu Hội Đời và Tu Đoàn Tông Đồ

Linh mục Micae Trương Thanh Tùng, SJ. tốt nghiệp cao học (Master of Arts) chuyên ngành thần học Kinh Thánh và cử nhân tâm lý tại đại học St. Paul, Ottawa, Canada. Tu Nghiệp 1 năm về Linh Hướng và Hướng Dẫn Linh Thao tại Trung Tâm Nghiên Cứu Linh Đạo Villa Manrèse, Quebec, Canada. Ngài hiện là giáo sư giảng dạy Kinh Thánh, tâm lý học và là thành viên thuộc Văn Phòng Linh Đạo I Nhã, Dòng Tên Việt Nam.

Ơn gọi tu trì bao hàm cả hai yếu tố thiên linh và nhân linh: thiên linh, vì ơn gọi luôn khởi từ sáng kiến kêu gọi của Thiên Chúa; nhân linh, vì ơn gọi đòi hỏi mỗi cá nhân đáp trả tiếng Chúa trong tình trạng riêng của mình. Do tính chất lưỡng diện vừa nói của cơ chế ơn gọi, các nhà đào tạo ơn gọi không chỉ cần am tường về huấn luyện thiêng liêng, tu đức, giáo huấn về đời sống thánh hiến của Giáo Hội và linh đạo riêng của Hội Dòng, mà còn cần được trang bị những kiến thức cần thiết về khía cạnh nhân linh, trong đó không thể thiếu những hiểu biết căn bản về tâm lý học, từ đó rút ra những hệ luận thực hành liên quan đến huấn luyện đời tu về mặt nhân linh.

Khóa học (30 tiết) gồm hai phần:

* Chân dung thiêng liêng, xã hội của người thụ huấn và các yếu tố tâm lý tác động trên ơn gọi và đời sống tu trì.

* Chân dung người huấn luyện và những hệ luận thực hành trong việc huấn luyện các giai đoạn đời tu trên bình diện nhân linh.

Lưu Ý: Môn học này chỉ dành riêng cho những người đang đảm trách – hoặc chuẩn bị đảm trách – công tác huấn luyện các giai đoạn đời tu trong các Hội Dòng, Tu Hội Đời và Tu Đoàn Tông Đồ

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J