Đồng Hành Thiêng Liêng & Tham Vấn Tâm Lý: Khác Biệt, Tương Đồng và Bổ Túc

Spiritual Accompaniment/ Đồng Hành Thiêng Liêng:

Throughout Christian history, there are stories of people who engaged in spiritual companionship and guidance: Jesus and his disciples; the desert fathers and mothers (John Cassian & Amma of Alexandria); Celtic guides (St. Brigid & St. Patrick); Medieval guides (Julian of Norwich & Hildegard of Bingen); and Renaissance mystics (Ignatius of Loyola & Teresa of Avila). Modern trained spiritual accompaniers follow in those traditions.

Xuyên suốt lịch sử Công Giáo, đã có những câu chuyện của những con người đã dấn thân vào việc hướng dẫn và đồng hành thiêng liêng: Chúa Giêsu và Các Tông Đồ; Các Thánh Phụ Mẫu Sa Mạc (Thánh Gioan Cassian & Thánh Mẫu thành Alexandria); Celtic guides (St. Brigid & St. Patrick); Medieval guides (Julian of Norwich & Hildegard of Bingen); và Các Nhà Thần Bí Thời Phục Hưng (Ignatius of Loyola & Teresa of Avila). Những người đồng hành thiêng liêng được huấn luyện trong thời điểm hiện tại cũng tiếp bước theo những truyền thống đó.

The focus of spiritual accompaniment is always on the relationship with God and the spiritual elements of a person’s life. It is charting God’s presence in someone’s life story. Spiritual accompaniers focus on where the Holy Spirit is moving in a someone’s life and helps that person to discern those movements. Accompaniers also pray with and for another, and sometimes give spiritual homework to help people deepen their relationship with God. Spiritual accompaniment is helpful when facing big life questions such as “What does God want me to do with my talents and gifts?” “What does God want from me in my role as wife or husband, mother or father?”

Đồng hành thiêng liêng luôn hướng sự tập trung về mối tương quan với Thiên Chúa và các yếu tố thiêng liêng trong đời sống con người. Đó là bản vẽ cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong câu chuyện về cuộc đời nơi con người. Những người đồng hành thiêng liêng tập trung vào những nơi mà Chúa Thánh Thần tác động đến đời sống của mỗi người và từ đó giúp người ấy phân định về những năng động đó. Những người đồng hành thiêng liêng cũng cầu nguyện với và cho người khác, và khi thích hợp họ cũng giao các bài tập để giúp ích cho tha nhân đào sâu hơn mối tương quan của họ với Thiên Chúa. Sự đồng hành thiêng liêng thực sự hữu ích trong khoảnh khắc ta đối diện với các câu hỏi lớn như:

 • Thiên Chúa muốn tôi làm gì với những tài năng của tôi?
 • Thiên Chúa đòi hỏi điều gì từ tôi trong vai trò là một người vợ hay người chồng, người cha hoặc người mẹ?

Because human beings are always in relationship with others, much of what people bring to spiritual accompaniment is not only spiritual. They often bring painful human issues that go back many years, even to childhood. Spiritual accompaniers need to recognize when another professional, trained in psychological accompaniment (counseling), can be of significant help to someone they accompany spiritually. This is why spiritual accompaniment requires a professional expert with training. Priestly ordination or religious vows are not adequate.

Bởi vì con người chúng ta luôn luôn sống trong tương quan với những người xung quanh nên phần lớn những gì con người mang vào việc đồng hành thiêng liêng không chỉ mang tính tâm linh, mà còn thường là những tổn thương đã tồn tại từ nhiều năm trước, thậm chí là từ thời thơ ấu. Các nhà đồng hành thiêng liêng cần nhận ra rằng (vào thời điểm thích hợp) với sự trợ giúp từ chuyên gia được đào tạo bài bản về tham vấn tâm lý, có thể giúp ích một cách rất hữu hiệu cho những cá nhân đang được đồng hành thiêng liêng. Đây là lý do vì sao mà đồng hành thiêng liêng yêu cầu một chuyên gia được đào tạo cách kỹ lưỡng. Việc thụ phong linh mục và việc thực hiện các lời khấn hứa về mặt tôn giáo thì không tương đương với kỹ năng chuyên môn này.

 

Psychological Accompaniment (Counseling)/ Tham Vấn Tâm Lý

The great Swiss psychiatrist, Carl Gustav Jung, knew that emotional pain that is not transformed (healed) is transmitted to others. A competent psychological counselor is trained to help people explore their thoughts, emotions, family-of-origin, and other challenges that impede them from accepting and loving themselves and others. Good counseling can help transform (heal) the emotional burdens people bear in ways that these burdens are not transmitted to other people in negative and painful ways.

Carl Gustav Jung, nhà tâm thần học vĩ đại người Thụy Sĩ, biết rằng sự tổn thương về mặt cảm xúc khi chưa được chuyển hóa (hay chữa lành) thì nó sẽ lan truyền cho những người khác. Một nhà tham vấn tâm lý lành ghề có khả năng giúp con người khám phá nơi họ những suy nghĩ và cảm xúc, gốc rễ của vấn đề, và những thách đố ngăn cản họ trong việc chấp nhận và yêu thương bản thân họ và những người xung quanh. Một quá trình tham vấn tâm lý tốt có thể giúp chuyển hóa (hay chữa lành) những gánh nặng cảm xúc mà con người phải gánh chịu, theo cách mà những gánh nặng này không truyền sang người khác theo những hướng tiêu cực và gây đau đớn.

Among others, this program will address these three questions:

 • Why is it that prayer does not heal certain wounds?
 • How do I choose a competent spiritual accompanier or a competent psychology accompanier (counselor)?
 • Of the many schools of psychology how do I know which one is best for me?

Chương trình này sẽ giải quyết ba câu hỏi sau đây:

 • Tại sao lời cầu nguyện không chữa lành những vết thương cụ thể?
 • Làm thế nào để tôi chọn được một người đồng hành thiêng liêng hoặc một chuyên gia tâm lý đáng tin cậy?
 • Trong số nhiều trường phái tâm lý, làm thế nào tôi biết được trường phái nào phù hợp với tôi nhất?

 This course will help participants to understand the nature and goals of spiritual accompaniment and psychological accompaniment (counseling); how they are different; and how they can complement each other. The case-study method and small group sharing are used to understand the topics. This course is thought in English with professional and immediate interpretation in Vietnamese.

Khóa học này sẽ giúp các tham dự viên hiểu được bản chất và những mục tiêu của việc đồng hành thiêng liêng và tham vấn tâm lý; tại sao chúng khác biệt; và làm thế nào chúng có thể bổ túc cho nhau. Thông qua các trường hợp cụ thể và việc chia sẻ theo nhóm, các tham dự viên sẽ hiểu rõ về chủ đề hơn.

Lưu ý: Chuyên đề có thông dịch viên 

Spiritual Accompaniment/ Đồng Hành Thiêng Liêng:

Throughout Christian history, there are stories of people who engaged in spiritual companionship and guidance: Jesus and his disciples; the desert fathers and mothers (John Cassian & Amma of Alexandria); Celtic guides (St. Brigid & St. Patrick); Medieval guides (Julian of Norwich & Hildegard of Bingen); and Renaissance mystics (Ignatius of Loyola & Teresa of Avila). Modern trained spiritual accompaniers follow in those traditions.

Xuyên suốt lịch sử Công Giáo, đã có những câu chuyện của những con người đã dấn thân vào việc hướng dẫn và đồng hành thiêng liêng: Chúa Giêsu và Các Tông Đồ; Các Thánh Phụ Mẫu Sa Mạc (Thánh Gioan Cassian & Thánh Mẫu thành Alexandria); Celtic guides (St. Brigid & St. Patrick); Medieval guides (Julian of Norwich & Hildegard of Bingen); và Các Nhà Thần Bí Thời Phục Hưng (Ignatius of Loyola & Teresa of Avila). Những người đồng hành thiêng liêng được huấn luyện trong thời điểm hiện tại cũng tiếp bước theo những truyền thống đó.

The focus of spiritual accompaniment is always on the relationship with God and the spiritual elements of a person’s life. It is charting God’s presence in someone’s life story. Spiritual accompaniers focus on where the Holy Spirit is moving in a someone’s life and helps that person to discern those movements. Accompaniers also pray with and for another, and sometimes give spiritual homework to help people deepen their relationship with God. Spiritual accompaniment is helpful when facing big life questions such as “What does God want me to do with my talents and gifts?” “What does God want from me in my role as wife or husband, mother or father?”

Đồng hành thiêng liêng luôn hướng sự tập trung về mối tương quan với Thiên Chúa và các yếu tố thiêng liêng trong đời sống con người. Đó là bản vẽ cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong câu chuyện về cuộc đời nơi con người. Những người đồng hành thiêng liêng tập trung vào những nơi mà Chúa Thánh Thần tác động đến đời sống của mỗi người và từ đó giúp người ấy phân định về những năng động đó. Những người đồng hành thiêng liêng cũng cầu nguyện với và cho người khác, và khi thích hợp họ cũng giao các bài tập để giúp ích cho tha nhân đào sâu hơn mối tương quan của họ với Thiên Chúa. Sự đồng hành thiêng liêng thực sự hữu ích trong khoảnh khắc ta đối diện với các câu hỏi lớn như:

 • Thiên Chúa muốn tôi làm gì với những tài năng của tôi?
 • Thiên Chúa đòi hỏi điều gì từ tôi trong vai trò là một người vợ hay người chồng, người cha hoặc người mẹ?

Because human beings are always in relationship with others, much of what people bring to spiritual accompaniment is not only spiritual. They often bring painful human issues that go back many years, even to childhood. Spiritual accompaniers need to recognize when another professional, trained in psychological accompaniment (counseling), can be of significant help to someone they accompany spiritually. This is why spiritual accompaniment requires a professional expert with training. Priestly ordination or religious vows are not adequate.

Bởi vì con người chúng ta luôn luôn sống trong tương quan với những người xung quanh nên phần lớn những gì con người mang vào việc đồng hành thiêng liêng không chỉ mang tính tâm linh, mà còn thường là những tổn thương đã tồn tại từ nhiều năm trước, thậm chí là từ thời thơ ấu. Các nhà đồng hành thiêng liêng cần nhận ra rằng (vào thời điểm thích hợp) với sự trợ giúp từ chuyên gia được đào tạo bài bản về tham vấn tâm lý, có thể giúp ích một cách rất hữu hiệu cho những cá nhân đang được đồng hành thiêng liêng. Đây là lý do vì sao mà đồng hành thiêng liêng yêu cầu một chuyên gia được đào tạo cách kỹ lưỡng. Việc thụ phong linh mục và việc thực hiện các lời khấn hứa về mặt tôn giáo thì không tương đương với kỹ năng chuyên môn này.

 

Psychological Accompaniment (Counseling)/ Tham Vấn Tâm Lý

The great Swiss psychiatrist, Carl Gustav Jung, knew that emotional pain that is not transformed (healed) is transmitted to others. A competent psychological counselor is trained to help people explore their thoughts, emotions, family-of-origin, and other challenges that impede them from accepting and loving themselves and others. Good counseling can help transform (heal) the emotional burdens people bear in ways that these burdens are not transmitted to other people in negative and painful ways.

Carl Gustav Jung, nhà tâm thần học vĩ đại người Thụy Sĩ, biết rằng sự tổn thương về mặt cảm xúc khi chưa được chuyển hóa (hay chữa lành) thì nó sẽ lan truyền cho những người khác. Một nhà tham vấn tâm lý lành ghề có khả năng giúp con người khám phá nơi họ những suy nghĩ và cảm xúc, gốc rễ của vấn đề, và những thách đố ngăn cản họ trong việc chấp nhận và yêu thương bản thân họ và những người xung quanh. Một quá trình tham vấn tâm lý tốt có thể giúp chuyển hóa (hay chữa lành) những gánh nặng cảm xúc mà con người phải gánh chịu, theo cách mà những gánh nặng này không truyền sang người khác theo những hướng tiêu cực và gây đau đớn.

Among others, this program will address these three questions:

 • Why is it that prayer does not heal certain wounds?
 • How do I choose a competent spiritual accompanier or a competent psychology accompanier (counselor)?
 • Of the many schools of psychology how do I know which one is best for me?

Chương trình này sẽ giải quyết ba câu hỏi sau đây:

 • Tại sao lời cầu nguyện không chữa lành những vết thương cụ thể?
 • Làm thế nào để tôi chọn được một người đồng hành thiêng liêng hoặc một chuyên gia tâm lý đáng tin cậy?
 • Trong số nhiều trường phái tâm lý, làm thế nào tôi biết được trường phái nào phù hợp với tôi nhất?

 This course will help participants to understand the nature and goals of spiritual accompaniment and psychological accompaniment (counseling); how they are different; and how they can complement each other. The case-study method and small group sharing are used to understand the topics. This course is thought in English with professional and immediate interpretation in Vietnamese.

Khóa học này sẽ giúp các tham dự viên hiểu được bản chất và những mục tiêu của việc đồng hành thiêng liêng và tham vấn tâm lý; tại sao chúng khác biệt; và làm thế nào chúng có thể bổ túc cho nhau. Thông qua các trường hợp cụ thể và việc chia sẻ theo nhóm, các tham dự viên sẽ hiểu rõ về chủ đề hơn.

Lưu ý: Chuyên đề có thông dịch viên 

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục Julio Giulietti, SJ