Đời Tu Theo Huấn Quyền kể từ Công Đồng Vaticanô II

Những biến động và sự sụt giảm mạnh mẽ của đời tu trên thế giới kể từ sau Công Đồng đã đặt lại những câu hỏi cốt yếu về Đời tu:

  • Đâu là căn tính và chỗ đứng của Đời tu trong Giáo Hội so với các bậc sống khác?
  • Nguyên nhân đưa đến sự sụt giảm và liệu đời tu còn có tương lai không?
  • Cần canh tân thế nào lối sống và việc đào tạo tu sĩ theo đường hướng của Công Đồng và Huấn Quyền hầu có thể thích ứng với hoàn cảnh mới của thế giới?

Trong nỗ lực đi tìm lời đáp, khóa học (30 tiết) sẽ theo hai hướng tiếp cận:

  • Lịch sử: Tìm hiểu sự xuất hiện và tiến triển của các dạng thức đời tu trong dòng lịch sử.
  • Huấn quyền: Tìm hiểu Giáo huấn của Huấn quyền qua các văn kiện căn bản kể từ Công Đồng liên quan đến: căn tính và thần học đời tu; khía cạnh pháp lý, lối sống và cách thức huấn luyện Đời tu; đường hướng canh tân đời tu ở đầu Thiên Niên Kỷ thứ Ba.

Linh mục Micae Trương Thanh Tùng, SJ. tốt nghiệp cao học (Master of Arts) chuyên ngành thần học Kinh Thánh và cử nhân tâm lý tại đại học St. Paul, Ottawa, Canada. Tu Nghiệp 1 năm về Linh Hướng và Hướng Dẫn Linh Thao tại Trung Tâm Nghiên Cứu Linh Đạo Villa Manrèse, Quebec, Canada. Ngài hiện là giáo sư giảng dạy Kinh Thánh, tâm lý học và là thành viên thuộc Văn Phòng Linh Đạo I Nhã, Dòng Tên Việt Nam.

Những biến động và sự sụt giảm mạnh mẽ của đời tu trên thế giới kể từ sau Công Đồng đã đặt lại những câu hỏi cốt yếu về Đời tu:

  • Đâu là căn tính và chỗ đứng của Đời tu trong Giáo Hội so với các bậc sống khác?
  • Nguyên nhân đưa đến sự sụt giảm và liệu đời tu còn có tương lai không?
  • Cần canh tân thế nào lối sống và việc đào tạo tu sĩ theo đường hướng của Công Đồng và Huấn Quyền hầu có thể thích ứng với hoàn cảnh mới của thế giới?

Trong nỗ lực đi tìm lời đáp, khóa học (30 tiết) sẽ theo hai hướng tiếp cận:

  • Lịch sử: Tìm hiểu sự xuất hiện và tiến triển của các dạng thức đời tu trong dòng lịch sử.
  • Huấn quyền: Tìm hiểu Giáo huấn của Huấn quyền qua các văn kiện căn bản kể từ Công Đồng liên quan đến: căn tính và thần học đời tu; khía cạnh pháp lý, lối sống và cách thức huấn luyện Đời tu; đường hướng canh tân đời tu ở đầu Thiên Niên Kỷ thứ Ba.

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J