Các Lý Thuyết Tâm Lý Nhân Cách

Môn dẫn nhập các lý thuyết Tâm lý nhân cách không chỉ quan trọng với các sinh viên chuyên ngành tâm lý, nhưng cũng ích lợi với các ngành học phải tiếp cận trực tiếp với các cá nhân như: giáo dục, y tế, huấn luyện, mục vụ, linh hướng… Khóa học sẽ giới thiệu một cách có hệ thống các mô hình nhân cách căn bản của các trường phái Tâm lý chính nhằm giúp phân tích và trợ giúp tâm lý cho các cá nhân. Hơn nữa, khởi từ các kiến thức nền tảng tiếp thu được, học viên có thể tự đọc mở rộng các sách chuyên khảo về lý thuyết hay thực hành tâm lý, bởi lẽ các sách ấy đều đặt nền trên quan điểm nhân cách của một hay nhiều trường phái tâm lý nào đó.

Sau bài giới thiệu sơ lược phân ngành Tâm lý nhân cách, khóa học sẽ trình bày các mô hình nhân cách căn bản của 5 trường phái:
Tâm lý chính:
(1) Phân tâm học;
(2) Tâm lý xã hội hay
Tân Phân Tâm:
(3) Tâm lý học hỏi hành vi;
(4) Tâm lý điển loại
hay phân loại tính cách:
(5) Tâm lý nhân bản và hiện sinh.

 

Linh mục Micae Trương Thanh Tùng, SJ. tốt nghiệp cao học (Master of Arts) chuyên ngành thần học Kinh Thánh và cử nhân tâm lý tại đại học St. Paul, Ottawa, Canada. Tu Nghiệp 1 năm về Linh Hướng và Hướng Dẫn Linh Thao tại Trung Tâm Nghiên Cứu Linh Đạo Villa Manrèse, Quebec, Canada. Ngài hiện là giáo sư giảng dạy Kinh Thánh, tâm lý học và là thành viên thuộc Văn Phòng Linh Đạo I Nhã, Dòng Tên Việt Nam.

Môn dẫn nhập các lý thuyết Tâm lý nhân cách không chỉ quan trọng với các sinh viên chuyên ngành tâm lý, nhưng cũng ích lợi với các ngành học phải tiếp cận trực tiếp với các cá nhân như: giáo dục, y tế, huấn luyện, mục vụ, linh hướng… Khóa học sẽ giới thiệu một cách có hệ thống các mô hình nhân cách căn bản của các trường phái Tâm lý chính nhằm giúp phân tích và trợ giúp tâm lý cho các cá nhân. Hơn nữa, khởi từ các kiến thức nền tảng tiếp thu được, học viên có thể tự đọc mở rộng các sách chuyên khảo về lý thuyết hay thực hành tâm lý, bởi lẽ các sách ấy đều đặt nền trên quan điểm nhân cách của một hay nhiều trường phái tâm lý nào đó.

Sau bài giới thiệu sơ lược phân ngành Tâm lý nhân cách, khóa học sẽ trình bày các mô hình nhân cách căn bản của 5 trường phái:
Tâm lý chính:
(1) Phân tâm học;
(2) Tâm lý xã hội hay
Tân Phân Tâm:
(3) Tâm lý học hỏi hành vi;
(4) Tâm lý điển loại
hay phân loại tính cách:
(5) Tâm lý nhân bản và hiện sinh.

 

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J