canhtandshn CANH TÂN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN 10-08-2020

Ngày 19-21/07/2019, Khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân lần thứ 53 được tổ chức tại Thành Phố Đà Nẵng, khóa được tổ chức tại Giáo Xứ Phước Tường, tham dự viên trong Giáo Xứ có thể tham dự trọn khóa. 

Xin xem thêm: Thêm hình ảnh