canhtandshn CANH TÂN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN 05-08-2020

Ngày 16 đến 18 tháng 8 năm 2013, Khóa CTĐSHN lần thứ 21 được tổ chức tại Tu Hội Bác Ái Cao Thái – Việt Nam, 05 cặp từ Đồng Hành CLC Hoa Kỳ về giúp tổ chức khóa, cùng với sự cộng tác của các cặp Tham Dự Viên từ khóa 17. Khóa 21 do Cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh Sj linh hướng và đồng hành.

Với 40 cặp tham dự viên đến từ các Giáo Phận, khóa không biệt tôn giáo nên đã mời gọi một số cặp tôn giáo bạn cùng tham gia, các cặp này rất tích cực hiện diện và đã giới thiệu cho nhiều tham dự viên khóa tiếp theo.

Khóa CTĐSHN 21 đánh dấu sự khởi đầu, hình thành và dấn thân phục vụ của TIM CTĐSHN VN. Cặp Trưởng Đại Diện Ban Mục Gia ĐÌnh – Đồng Hành CLC Hoa Kỳ bàn giao tài liệu hướng dẫn Tổ Chức Khóa CTĐSHN cho TIM Việt Nam.

Cha Trưởng Ban Mục Gia Đình Tổng GP Sài Gòn – Luy Nguyễn Anh Tuấn đã hiện diện suốt khóa

Xin xem vài hình ảnh đặc nét về khóa:

Xem thêm hình ảnh khóa 21