Danh sách Cựu Học Viên:

Hội cựu học viên luôn giữ một mối quan hệ mật thiết với Trung Tâm trong việc giúp phát triển chương trình giảng dạy cũng như các hoạt động khác tại Trung Tâm. Cựu học viên luôn sát cánh cùng Trung Tâm trong công việc giảng dạy, từ việc trở thành giảng viên khách mời, giáo viên dự khuyết hay cố vấn cho sinh viên hiện tại.

Đối với công tác nghiên cứu và chương trình tiếp cận, các thành viên ALUMI phối hợp cùng các giảng viên với vai trò là chuyên gia phân tích và cộng tác viên, nhằm cung cấp những am hiểu quý báu về địa phương để đưa ra các giải pháp phù hợp cho công tác nghiên cứu.

Tầm ảnh hưởng của các cựu học viên đặc biệt quan trọng trong các hoạt động tuyển sinh như giới thiệu hoặc hỗ trợ trong quá trình tuyển chọn các ứng viên phù hợp. Và hơn cả, cựu học viên luôn giữ vững tinh thần đáp đền tiếp nối bằng cách tiếp tục hỗ trợ tài chính cho những thế hệ tiếp theo. Đây là một mạng lưới bền chặt và là tài sản quý báu của Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ cũng như các thành viên trong chương trình ALUMI trong suốt quá trình học tập và công tác ở mọi miền đất nước.

Danh Sách Ban Đại Diện

Nhiệm kỳ 2023