CISAdmin Bài Viết Mới | Tin tiếng việt 28-12-2023
❤Vào thứ ba, từ 19:00 – 20:00, ngày 26/12/2023 tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã (CIS), Cha Giám Đốc Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, SJ. đón tiếp phái đoàn quý Sơ Dòng Đức Bà – Nữ Kinh Sĩ Thánh Âu Tinh, CND-CSA. Phái đoàn gồm có:
– Sr. Cécile MARION – Bề Trên Tổng Quyền CND.
– Sr. Hồng Quỳ – Cựu Bề Trên Tổng Quyền CND.
– Sr. Lan Nhi – Giám Tỉnh Tỉnh Dòng CND. VN.
– Sr. Thanh Nga – Cựu Giám Tỉnh Tỉnh Dòng CND. VN.
– và 2 Sơ trong ban Huấn Luyện và thủ quỹ.
Đoàn đến để thăm hỏi, trao đổi các sinh hoạt, môn học, và các Chương Trình đang vận hành tại CIS, để có thể cộng tác và gửi người tham dự trong thời gian sắp tới.